Solicitare de informații publice

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 este dra Donciu Ana Cristina, secretar.

Telefon: 0722401782, 0236342329

E-mail: office@orasulberesti.ro, beresti@gl.e-adm.ro

Formulare pentru solicitări în baza Legii nr. 544/2001

cerere informatii conf Lg 544 din 2001

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele pentru reclamaţie administrativă

Modalităţile de contestare a deciziei Primăriei oraşului Bereşti în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii de interes public:

ART. 21 din Legea nr. 544/2001

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

ART. 22 din Legea nr. 544/2001

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

DESCARCĂ FORMULARE

Reclamatie administrativa refuz

Reclamatie administrativa lipsa raspuns