Asistență socială

Program: Luni – Vineri 8.00 – 16.00

Telefon: 0744.380.890, 0730.604.878

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

IN PERIOADA 01.10.2018-20.11.2018 SE DEPUN CERERILE

Temeiul legal al acordării ajutoarelor: O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de O.G. nr. 27/2013 și H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale O.U.G. nr.70/2011.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse care au domiciliul pe raza orasului BERESTI beneficiază pe perioada sezonului rece, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza Cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei venitul net pe membrul de familie nu trebuie sa depaseasca 615 ron.

Lista documentelor necesare în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi

 

 1. Cerere-declarație pe propria răspundere;
 2. Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);
 3. Certificat de căsătorie;
 4. Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
 5. Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 6. Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 7. Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 8. Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 9. Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;
 10. Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
 11. Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform OUG 70/2011, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului în care acestea își au domiciliul sau reședința;

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenţei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum şi a bunurilor mobile şi imobile deţinute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

1.a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

1.b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevazută la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

ATENȚIE! Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului

BUNURI IMOBILE

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;

BUNURI MOBILE(*)

Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

(*)Aflate în stare de funcționare

DEPOZITE BANCARE

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;

Terenuri/animale și/sau păsări

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie;