Viceprimar

NUME SI PRENUME:   Dorobăt Gelu

ADRESA: 

TELEFON: 0764.195.908  

E-MAIL: office@orasulberesti.ro  

CALIFICARI: 

STUDII: 

LIMBI STRAINE :

Curriculum Vitae


Atribuţiile viceprimarului unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale delegate de primar: 

 1. răspunde şi ia măsurile necesare în domeniul gospodăririi şi înfrumuseţării oraşului Bereşti potrivit prevederilor H.C.L. nr. 35/30.09.2019 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire a oraşului Bereşti, judeţul Galaţi; constată şi aplică sancţiunile în domeniul gospodăririi localităţii, mediu, gestionare a deşeurilor, salubrizarea localităţii;
 2. supraveghează cursurile de apă și evacuarea apelor provenite din îngheț;
 3. supraveghează locurile de depozitare a deșeurilor menajere, industriale, de orice fel și a gunoaielor stradale pentru a preveni ajungerea lor în albiile râurilor, sau pe maluri, precum și decolmatarea șanțurilor și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
 4. organizează activități și acțiuni de igienizare, salubrizare, gospodărire și înfrumusețare a localității;
 5. răspunde de asigurarea cu material antiderapant necesar pentru desfășurarea traficului rutier în perioada sezonului rece;
 6. gestionează împreună cu șeful SVSU din subordine și cu ISU Galați, a situațiilor de urgență care se produc pe raza localității;
 7. răspunde de acțiunile privind protecția mediului, colaborând cu Agenția de Mediu – Galați și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Galați;
 8. ia masuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de păsări și animale, in condiţiile legii, respectiv în combaterea bolilor provocate de zoonoze; urmăreşte şi ia masuri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a păşunatului animalelor pe izlaz;
 9. este responsabil la nivelul oraşului Bereşti în domeniul SNCU (subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman)
 10. controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 11. ţine legătura cu organele de control ale Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi şi duce la îndeplinire măsurile dispuse de acestea cu ocazia controalelor în teren;
 12. supraveghează persoanele ce au obligaţia prestării unor acţiuni şi lucrări de interes local în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
 13. ține evidența orelor prestate de contravenienții a căror amendă contravențională a fost dispusă alternativ cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității conform O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii și comunică instanțelor judecătorești cu privire la modul de executare a sancțiunii;
 14. exercită atribuţiile specifice de membru în Comisia de fond funciar, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi în alte comisii stabilite prin dispoziţii speciale;
 15. se numește responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor generate de instituțiile autorităților publice din Orașul Berești, conform Planului de măsuri aprobat;
 16. răspunde de controlul efectuat în teritoriu privind disciplina în construcții, executarea în condiții de legalitate a construcțiilor pe raza localității;
 17. organizează evidența și supraveghează lucrările de construcții din localitate și pune la dispoziția autorităților administrației publice centrale, rezultatele acestor evidențe;
 18. asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulație pentru desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii;
 19. supraveghează parcurile și locurile publice și ia măsuri operative pentru administrarea și păstrarea în bune condiții a acestora;
 20. participă alături de Primar la buna desfășurare a activităților pe raza localității;
 21. este vicepreședintele Comisiei locale de apărare împotriva dezastrelor și participă alături de Primar la prevenirea și înlăturarea efectelor calamităților naturale și a fenomenelor meteorologice periculoase;
 22. ca preşedinte al Comisiei de inventariere, răspunde de inventarierea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al localităţii;
 23. verifică şi răspunde de întreţinerea şi gospodărirea clădirilor aparţinând domeniului public şi privat al localităţii;
 24. asigura ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului şi hotărârilor consiliului local care sunt de domeniul atribuţiilor sale, la termenele stabilite de acestea;
 25. întocmeşte şi prezintă raportul anual de activitate, în conformitate cu dispoziţiile art.225 alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 26. asigură programul de audienţe în zilele de luni si joi, între orele 10,30 – 12,00 şi miercuri, între orele 14,00 – 16,00;
 27. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare ori date în sarcina sa de consiliul local ori primarul localităţii.